Razveljavljen razpis za turističnega informatorja III (m/ž)

Razveljavljen razpis za turističnega informatorja III (m/ž)

Obveščamo, da je v izbirnem postopku za zasedbo prostega delovnega mesta TURISTIČNI INFORMATOR III, ki je bil dne 10.1.2023  objavljen na uradni spletni strani Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni bil izbran nihče od prijavljenih kandidatov, zato se razpis razveljavi. Prijavljenim kandidatom bomo na njihovo pisno zahtevo vrnili vso dokumentacijo, ki so jo posredovali za potrebe izbirnega postopka.

 

ZAVOD ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK
KÖRNYEZETI ÉS IDEGENFORGALMI INTEZET DOBRONAK

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 - ZUJF, 158/20 - ZlntPK-C in 203/20 - ZIUPOPDVE), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št . 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/ 17 - odl. US, 22/19- ZPosS, 81/19, 203/20- ZIUPOPDVE in 119/21 - ZČmIS-A) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik št. 5-2022/ZOT, Zavod za okolje in turizem Dobrovnik objavlja prosto strokovno delovno mesto

 

TURISTIČNI INFORMATOR III (m/ž)
(šifra delovnega mesta: I015060)
za določen čas do enega leta (sezonska zaposlitev)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 

- najmanj srednja strokovna izobrazba ali najmanj srednja splošna izobrazba,

 

Po trinajsti točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z daljšimi delovnimi izkušnjami s področja dela delovnega mesta, veljavnim vozniškim izpitom B kategorije, priporočeno pa je tudi osnovno znanje madžarskega in še enega tujega jezika.

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • informiranje obiskovalcev v info, na sejmih in predstavitvah,
 • pomoč pri organizaciji in izvedbi prireditev,
 • izvajanje evropskih in ostalih projektov,
 • urejanje spletne strani in socialnih omrežij, skrb za okolico in info pisarno,
 • priprava promocijskega gradiva,
 • priprava in izvajanje predstavitev,
 • druga dela po nalogu nadrejenega.
   

Prijava na prosto strokovno delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela - datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu),

Za izkazovanje prednostnih pogojev naj kandidati obvezno predložijo:

 • fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja, iz katerega je razvidno, da ima kandidat opravljen in veljaven vozniški izpit kategorije B,
 • fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izkazanih daljših delovnih izkušnjah s področja delovnega mesta,
 • fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izkazovanju osnovnega znanja madžarskega in še enega tujega jezika. Kot verodostojno dokazilo oziroma listina se štejejo fotokopije naslednje dokumentacije:
  - zaključena osnovnošolska obveznost na dvojezični osnovni šoli ali
  - končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov tudi madžarski, pri čemer oseba predhodno ni končala dvojezične osnovne šole ali
  - opravljen izpit iz madžarskega jezika na dodiplomskem ali podiplomskem študiju ali
  - potrdilo o jezikovnem usposabljanju pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur ali
  - potrdilo o uspešno opravljenem izpitu na osnovni ravni znanja madžarskega jezika;
   

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

 

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, bo potekal v eni fazi, in sicer na podlagi pregleda dokumentacije, ob upoštevanju prednostnih pogojev.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas do e nega leta, za polni delovni čas . Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik, v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge, oziroma na terenu.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: "za javno objavo - "TURISTIČNI INFORMATOR III" na naslov: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik, in sicer v roku petnajst (15) dni od objave na spletni strani Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik, na spletni strani Občine Dobrovnik in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov turizem@dobrovnik.si , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po zaključenem postopku izbire. O izbiri bodo kandidati obveščeni po pošti.

 

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Elizabeti Horvat, ki je dosegljiva na telefonski številki 041-349-927 ali po elektronski pošti turizem@dobrovnik.si.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 1-2023/205
Datum: 10.1.2023
Zavod za okolje in turizem Dobrovnik
Elizabeta Horvat, dir.

Razpis turistični informator III, ZRSZ
0