Dnevi turizma 2023

Javno povabilo za izbiro gostinca

JAVNO POVABILO za izvedbo gostinskih storitev na dogodku Dnevi turizma občine Dobrovnik, ki ga organizirata Zavod za okolje in turizem Dobrovnik in Občina Dobrovnik.

 

 

Zavod za okolje in turizem Dobrovnik (v nadaljevanju: naročnik) in Občina Dobrovnik organizirata Dneve turizma občine Dobrovnik v času od 17. do 18. junija 2023. Ponudnik zagotavlja gostom gostinske storitve po svojem izboru, ki zajema hrano in pijačo, in sicer:
- v soboto, 17. junija 2023 od 19.00 ure do 18. junija do cca 03.00 ure ter
- v nedeljo 18. junija 2023 od 10.00 ure do 19.00 ure.

 

Ponudbe morajo ponudniki predati osebno ali poslati na naslov: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik in sicer v zaprti ovojnici z oznako »javno povabilo - Dnevi turizma« najpozneje do vključno 31.1.2023.

 

Več na spodnji povezavi.

 

Ponudbe, ki bodo predložene pravočasno in bodo pravilno opremljene, bo obravnavala strokovna komisija. Nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

V primeru nepopolne ponudbe lahko naročnik zahteva dopolnitev dokumentacije za predložitev manjkajočih podatkov, dokazil ali prilog, pri čemer pa ponudnik ne sme spreminjati ponujenega zneska za izvedbo gostinskih storitev in izdelano ponudbo hrane in pijače.

 

S ponudniki, ki bodo predložili popolne ponudbe, lahko strokovna komisija opravi pogajanja. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v osmih delovnih dneh po sprejemu odločitve. Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba o izvedbi gostinske ponudbe.

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom lahko pošljete na turizem@dobrovnik.si. Informacije lahko zainteresirani dobijo tudi po telefonu, št 02/577 68 88 ali 041 -349-927.

 

Podrobne informacije o razpisu si preberite na spodnji povezavi (PDF datoteka).

Javno povabilo za izbiro gostinca, Dobrovnik 2023
0