INOVATIVEN KONCEPT ENERGETSKIH PRISTOPOV

Cilji:

Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja.

Ukrepi

Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja.

Prispevek k uresničevanju ciljev:

Izboljšanja rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter posledično varovanja in razvoja naravnega okolja se bomo v našem projektu lotili iz več vidikov. Konkretni učinek na znižanje rabe energije in znižanje CO2 emisij bo prinesla in zagotovila nabava električnega vozila, za namen prevoza invalidnih in starejših oseb, mladih in ostalih obiskovalcev okrog Bukovniškega jezera in ostale prevoze v okviru Zavoda za okolje in turizem ter občinske uprave Občine Dobrovnik kot tudi komunalnega podjetja. Prav tako bomo zagotovili promocijo izdelane kalkulacije okoljskih in ekonomskih učinkov (CO₂, EUR,…) preko diseminacijskih orodij neposredno ozaveščali vse 3 sektorje. V isti aktivnosti bo izdelana analiza stanja in podani predlogi ukrepanja v smeri spodbujanja car-sharinga in car-poolinga za povečanje izkoriščenosti vozil na območju LAS PDL v smeri zniževanja deleža fosilnih goriv na območju LAS. V drugem sklopu aktivnosti bo preko preliminarne analize možnosti izdelave Akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) občin, analize stanja in pripravljenih gradiv na področju izdelanih Lokalnih energetskih konceptov občin ter aktualnega izvajanja energetskega knjigovodstva, apeliralo na javne uprave k ukrepanju – pripravi SECAPov, s ciljem znižanja končne porabe energije v vseh sektorjih, povečanju uporabe lokalnih obnovljivih virov energije ter pristopu k uporabi trajnostnih načinov mobilnosti.

Rešitve, ki jih ponujamo z izvedbo aktivnosti v projektu so tako trajnostna mobilnost – nakup električnega vozila ter analiza stanja in predlogi ukrepanja z namenom spodbujanja car-sharinga in car-poolinga za povečanje izkoriščenosti vozil na območju LAS PDL v smeri znižanja CO₂ emisij, osveščanje in izobraževanje na temo URE in OVE. S pomočjo izdelane E – brošure in agregacije podatkov območja ter vizualizacije skupnih in presečnih kazalnikov (stanje - cilj) se lahko doseže zastavljene cilje. Vključena je tudi izvedba medijske kampanje, priprava filmov za društva upokojencev in OŠ, združenja in društva invalidov , oblikovanje in tisk letaka ter priprava promocijskega materiala - USB kartic.

V želji, da se bo izdelava SECAP-ov, po izvedbi uspešne promocije v sklopu projekta, uveljavila tudi v občinah na območju LAS PDL, bodo izvedene predstavitveni dogodki za namen animacije in promocije iniciative Konvencije Županov v vseh vključenih občinah s predstavniki občinske uprave ali / občinskega sveta.

Če agregiramo zapisano, naša operacija je popolnoma usklajena s ciljem SLR »Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja«, ki je pod tematskim področjem »Varstvo okolja in ohranjanje narave«, saj preko zastavljenih aktivnosti uresničuje ukrep »Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja«.
Operacija v vseh svojih aktivnostih direktno ali indirektno zasleduje cilje EU o blaženju podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Predvsem z nabavo električnega vozila bomo direktno in indirektno (preko promocije) vplivali na znižanje uporabe fosilnih goriv na območju projekta ter tako vplivali v smeri blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Aktivnosti direktno vplivajo tudi na zmanjšanje porabe energije v vseh sektorjih ter imajo tako pozitiven učinek na okolje. Racionalizacija rabe energije je ključna v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju v trajnostno in nizkoogljično družbo. Rezultati aktivnosti operacije kot je zniževanje porabe energije v gospodinjstvih seveda pomeni, da znižujemo tudi raven energetske revščine na upravičenem območju LAS-a, kar je tudi en od ciljev SLR. S promocijo pozitivnih učinkov projekta in rezultatov direktno in indirektno usposabljamo ostale akterje in širšo javnost o pomenu zmanjšanja obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini, ki vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov.
Indirektni cilj operacije je dvig zanimanja županov, občinski uprav in občinskih svetov na območju LAS PDL za izdelavo Akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje (SECAP), saj je akcijski načrt za znižanje CO₂ emisij osnova za ukrepanje v smeri blaženja posledic podnebnih sprememb in prilagajanja nanje v vseh sektorjih na lokalni ravni.

Okolje in okoljski izzivi, ki jih imamo na območju LAS PDL so prioritetna naloga našega projekta v specifičnem smislu in sicer na področju:
- Nižanje rabe fosilnih goriv in nižanje CO₂ emisij

Na podlagi nabavljenega električnega kombija (napram klasičnemu vozilu na notranje izgorevanje), bomo torej prispevali k prehodu na trajnostne načine prometa, vzporedno s promocijo prispevali k povečanju uporabe trajnostnih načinov prevoza in s tem bomo (vsi trije sektorji) varovali okolje in še prej blažili negativne vplive na okolje, ki nastajajo zaradi rabe energije – predvsem zaradi rabe neobnovljive energije.
Električno vozilo za prevoz invalidov, starejših, mladih in ostalih obiskovalcev je inovativen in atraktiven pristop k reševanju počasnega razvoja turističnih ponudb podeželske regije ter obenem pri promociji trajnostne mobilnosti na podeželju. Na drugi strani pa gre tudi za premik na področju car sharinga, saj bomo zaključke analize lahko posredovali na občine na območju, kjer bodo lahko postavili prva organizirana parkirišča za skupne vožnje v regiji.

Projekt bo zasledoval indirektno spodbujanje enakosti moških in žensk in nediskriminacijo, saj bomo omogočili vključevanje v projektne aktivnosti tako moškim kot ženskam, rezultate bodo lahko uporabljali prav tako moški kot ženske. Pri komunikacijskih aktivnostih se bomo izognili potencialnemu povodu za diskriminacijo z uporabo nevtralnih spolov.